QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
IDT
NPBT
CAS:133546-47-1
0.00
TTT26
CAS:1373137-96-2
0.00
TB8
CAS:1355015-99-4
0.00
TBTh
CAS:164727-15-5
0.00
IFTh
CAS:1209012-31-6
0.00
IF8O
CAS:1361061-14-4
0.00
IDTTB6-CHO
CAS:2196228-53-0
0.00
TTTB6
CAS:1373137-96-2
0.00
IDTTB6-Br-CHO
CAS:2379392-61-5
0.00
IDTTB6-2Br
CAS:2227361-27-3
0.00
IDTB6-CHO-Br
CAS:1361418-07-6
0.00
IDTB6-2Br
CAS:1049034-71-0
0.00
BDTThIT-M
CAS:2151065-00-6
0.00
IDTDT26
CAS:
0.00
IDTO26
CAS:2055812-55-8
0.00
IDT8
CAS:1209012-32-7
0.00
BTBT8
CAS:583050-70-8
0.00
BTBT
CAS:248-70-4
0.00
NPDT6-2Sn
CAS:1824696-15-2
0.00
NPDT-2Sn
CAS:1218771-02-8
0.00
NPDT
CAS:217-19-6
0.00
IFB6Th
CAS:2111828-63-6
0.00
IF888Th
CAS:1361061-16-6
0.00
IF8Th
CAS:1361061-15-5
0.00
IF8-2Br
CAS:264281-45-0
0.00
IF
CAS:486-52-2
0.00
TTTTB6-2CHO
CAS:2243047-94-9
0.00
TTTB6-2CHO
CAS:2127354-14-5
0.00
TTTB26
CAS:1373137-96-2
0.00
IDTTB6-2CHO
CAS:1878125-76-8
0.00
IDTTB6-2Sn
CAS:1420071-65-3
0.00
IDTTB6
CAS:1420071-64-2
0.00
IDTB6-2CHO
CAS:1884694-93-2
0.00
IDTB8-2Sn
CAS:1433218-20-2
0.00
IDTB6-2Sn
CAS:1252555-61-5
0.00
IDTB6
CAS:1049034-67-4
0.00
IDT16-2CHO
CAS:2177241-05-1
0.00
IDT8-2CHO
CAS:2206677-82-7
0.00
IDT6-2B
CAS:
0.00
IDT6-2Sn
CAS:2247825-00-7
0.00
IDT6-2CHO
CAS:1883441-93-7
0.00
IDT6-2Br
CAS:2290561-55-4
0.00
IDT6
CAS:1509939-03-0
0.00

已经到底了~

添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539