QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
IDT
NPBT
CAS:133546-47-1
TTT26
CAS:1373137-96-2
TB8
CAS:1355015-99-4
TBTh
CAS:164727-15-5
IFTh
CAS:1209012-31-6
IF8O
CAS:1361061-14-4
IDTTB6-CHO
CAS:2196228-53-0
IDTTB6-Br-CHO
CAS:2379392-61-5
IDTTB6-2Br
CAS:2227361-27-3
IDTB6-CHO-Br
CAS:1361418-07-6
IDTB6-2Br
CAS:1049034-71-0
PM450
CAS:2151065-00-6
IDTDT26
CAS:
IDTO26
CAS:2055812-55-8
IDT8
CAS:1209012-32-7
BTBT8
CAS:583050-70-8
BTBT
CAS:248-70-4
NPDT6-2Sn
CAS:1824696-15-2
NPDT-2Sn
CAS:1218771-02-8
NPDT
CAS:217-19-6
IFB6Th
CAS:2111828-63-6
IF888Th
CAS:1361061-16-6
IF8Th
CAS:1361061-15-5
IF8-2Br
CAS:264281-45-0
IF
CAS:486-52-2
TTTTB6-2CHO
CAS:2243047-94-9
TTTB6-2CHO
CAS:2127354-14-5
TTTB26
CAS:1373137-96-2
IDTTB6-2CHO
CAS:1878125-76-8
IDTTB6-2Sn
CAS:1420071-65-3
IDTTB6
CAS:1420071-64-2
IDTB6-2CHO
CAS:1884694-93-2
IDTB8-2Sn
CAS:1433218-20-2
IDTB6-2Sn
CAS:1252555-61-5
IDTB6
CAS:1049034-67-4
IDT16-2CHO
CAS:2177241-05-1
IDT8-2CHO
CAS:2206677-82-7
IDT6-2B
CAS:
IDT6-2Sn
CAS:2247825-00-7
IDT6-2CHO
CAS:1883441-93-7
IDT6-2Br
CAS:2290561-55-4
IDT6
CAS:1509939-03-0

已经到底了~

添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539