QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
IC
ICBBr
CAS:
ICBCl
CAS:
ICB2F
CAS:2558206-70-3
ICBF
CAS:
ICB
CAS:2109805-70-9
ICBBu
CAS:
IC-RDN
CAS:
RDS6
CAS:56347-27-4
ICSO-BT-Br
CAS:
ICTB
CAS:2374313-84-3
ICT
CAS:2244767-93-7
IC-2Br2
CAS:
IC-2Br
CAS:
ICTh-γ
CAS:2098784-70-2
RDCN-Th-Br
CAS:1879092-25-7
RDCN
CAS:623558-68-9
RDN-Th26-Br
CAS:
RDN-Th-Br
CAS:1087689-75-5
RDN-BT-Br
CAS:2222146-84-9/2222305-85-1
RDS2
CAS:7648-01-3
IC-Th26-Br
CAS:2016036-48-7
IC-Th12-Br
CAS:2001613-84-7
IC-Th-Br
CAS:1425543-23-2
IC-BT-Br
CAS:2222146-77-0
ICSO
CAS:74228-25-4
ICTh-β
CAS:2099010-83-8
ICBr
CAS:507484-47-1
IC2Cl
CAS:2197167-50-1
ICCl
CAS:507484-48-2
IC2F
CAS:2083617-82-5
ICFb
CAS:2085792-40-9
ICF
CAS:507484-54-0
ICMe
CAS:2047352-75-8
IC
CAS:1080-74-6

已经到底了~

添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539