QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
TT
TT9COOEt-Br
CAS:
0.00
TT8COOEt-Br
CAS:
0.00
TT-OMe
CAS:850233-79-3
0.00
TT-CN
CAS:40985-58-8
0.00
TT-2B
CAS:924894-85-9
0.00
TT-2Th8-Br-CHO
CAS:1801422-25-2
0.00
TT2Br-2ThBr
CAS:1392114-79-2
0.00
TT-2ThBr
CAS:1432507-97-5
0.00
TT-2Th
CAS:21210-90-2
0.00
TT11-Sn
CAS:2304444-54-8
0.00
TT9-Sn
CAS:763115-04-4
0.00
TT8-Sn
CAS:1623751-72-3
0.00
TT9COOEt
CAS:
0.00
TT8COOEt
CAS:
0.00
TT11
CAS:950223-97-9
0.00
TT9
CAS:763114-94-9
0.00
TT8
CAS:1064015-56-0
0.00
TT-2CHO
CAS:37882-75-0
0.00
TT-Sn
CAS:160032-41-7
0.00
TTBr
CAS:25121-83-9
0.00
TT-Br
CAS:25121-82-8
0.00
TTCOOH
CAS:1805838-30-5
0.00
TTCOOEt-2Br
CAS:1800376-55-9
0.00
TTCOOEt-Br
CAS:2055722-78-4
0.00
TT-2Sn
CAS:469912-82-1
0.00
TT2Br
CAS:392662-65-6
0.00
TT-2Br
CAS:25121-87-3
0.00
TT-2COOH
CAS:21210-90-2
0.00
TT-COOH
CAS:1723-27-9
0.00
TT-CHO
CAS:31486-86-9
0.00

已经到底了~

添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539