QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
Thiophene
2,3-二氯顺酐
CAS:1122-12-9
0.00
1147124-46-6
CAS:1147124-46-6
0.00
1401211-92-4
CAS:1401211-92-4
0.00
150600-72-9
CAS:150600-72-9
0.00
459409-71-3
CAS:459409-71-3
0.00
1015423-45-6
CAS:1015423-45-6
0.00
ZZ-2Th48-CHO-Br
CAS:
0.00
TT-2ThOO610-2Br
CAS:
0.00
3TOO610-2Br
CAS:2379818-47-8
0.00
3T-2Sn
CAS:178931-63-0
0.00
3T-CHO-Br
CAS:61628940-31-7
0.00
2TOO8-CHO-Br
CAS:
0.00
2T8-CHO-Br
CAS:
0.00
2TOMe-2Sn
CAS:1248460-50-5
0.00
2T2F-2Br
CAS:1619967-08-6
0.00
Th-4COOMe
CAS:6579-15-3
0.00
Th-Sn-Br
CAS:18246-28-1
0.00
Th-COOEt-2Br
CAS:289470-44-6
0.00
DCV-Th26-Br
CAS:
0.00
Th26aF-B
CAS:
0.00
Th26aF
CAS:2189704-71-8
0.00
Th26-CHO-B
CAS:2344786-93-0
0.00
Th8-CHO-Br
CAS:1196714-93-8
0.00
Th812a-Br
CAS:1004524-17-7
0.00
Th610a-CHO
CAS:1363332-57-3
0.00
Th26a-CHO
CAS:1448178-54-8
0.00
Th626-Br
CAS:
0.00
Th26a-Br
CAS:925899-21-4
0.00
Th610-Sn
CAS:1345699-94-6
0.00
Th48-Sn
CAS:1640126-30-2
0.00
Th12-Sn2
CAS:886746-79-8
0.00
Th10-Sn2
CAS:844664-65-9
0.00
Th8-Sn2
CAS:504441-11-6
0.00
Th6-Sn2
CAS:44579-42-4
0.00
Th12-Sn1
CAS:208053-19-4
0.00
Th10-Sn1
CAS:1352921-62-0
0.00
Th8-Sn1
CAS:208053-18-3
0.00
Th6-Sn1
CAS:851853-51-5
0.00
Th12
CAS:139100-06-4
0.00
Th10
CAS:144012-09-9
0.00
Th8
CAS:145543-83-5
0.00
Th1014-Br
CAS:1446439-36-6
0.00
Th810-Br
CAS:1345699-93-5
0.00
Th610a
CAS:1215857-68-3
0.00
3TNH2
CAS:185691-91-2
0.00
3T8-CHO-Br
CAS:1342311-48-1
0.00
Th10
CAS:65016-55-9
0.00
Th6
CAS:69249-61-2
0.00
ThO26
CAS:125300-69-8
0.00
3T6-CHO
CAS:1309383-35-4
0.00
添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539